บริการของเรา

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด

"บริการจริงใจ เป็นกันเอง มีคุณภาพ"

บริการของเรา

     บริษัทฯให้บริการด้วยพนักงานที่มีความรู้ด้านภาษีและการบัญชีโดยตรง พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกรณ์กว่าสิบปี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จึงพร้อมให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดีแก่กิจการ

    บริษัทฯมีหน้าที่ในการวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่นการจัดทำสมุดรายบัญชีต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการด้านการจัดทำและนำส่งประกันสังคมของกิจการควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายเดือนตามปกติอีกด้วย และเมื่อเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ภาษี หรือประกันสังคมที่ทางบริษัทฯดูแล ทางเรายังยินดีเป็นตัวแทนเช้าพบกรมสรรพากรและประกันสังคมพร้อมกับลูกค้าเสมอ เพื่อร่วมกันรับฟังข้อผิดพลาดและร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด

ขอบเขตการให้บริการ

1.บริการจัดทำบัญชี

      บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัดให้บริการทำบัญชีทั้งแบบรายเดือนและรายปี โดยการเรียบเรียง แยกประเภทเอกสารให้ถูกต้องสำหรับการลงบัญชีพร้อมทั้งจัดทำแบบภาษีต่างๆเพื่อนำส่งกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.บริการตรวจสอบบัญชี

      นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชีโดยตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นนอกจากการให้บริการทำบัญชีตลอดปีแล้ว บริษัทเรายังสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสบการณ์เพื่อตรวจสอบรายงานและงบการเงินของกิจการอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

3.บริการด้านงานจดทะเบียน

     ในการจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของบริษัทอาจเต็มไปด้วยขั้นตอนต่างๆ และเอกสารมากมายที่ต้องจัดเตรียม แต่ทางเราสามารถทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ตัวอย่างการให้บริการด้านการจดทะเบียนจากบริษัทฯมีดังนี้

ประโยชน์การให้บริการ

      เพื่อให้จัดทำบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลให้กิจการมีระบบเอกสาร  ระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ โดยที่ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์  วางแผน  คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน  การเงิน  และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้

      เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง และยังลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงาน บัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร