หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การหาความรู้และอัพเดทข่าวสารด้านการบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของกิจการทุกประเภท ซึ่งแหล่งความรู้ดังกล่าวต้องเชื่อถือได้ ดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชี

องค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

กรมสรรพากร

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม