เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135556014506 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 130/324 หมู่บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 7 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัด

MT ACC Tax & ACCOUTING

บริการจริงใจ เป็นกันเอง มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

vision

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัดดำเนินกิจการด้วยความมั่นใจว่าสามารถจัดทำบัญชี วางแผนภาษี และให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องมีมาตรฐานตามหลักการบัญชี

วัตถุประสงค์

objective

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี รวมทั้งบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี

My skill

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเรา

บริษัทฯให้บริการด้วยพนักงานที่มีความรู้ด้านภาษีและการบัญชีโดยตรง พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกรณ์กว่าสิบปี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จึงพร้อมให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดีแก่กิจการ

ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน 100%
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย 100%
ประสิทธิภาพการทำงาน
ประสิทธิภาพการทำงาน 100%
มาตรฐานบริการ
มาตรฐานบริการ 100%